Görev Tanımları


Akademik Personel Görev Tanımı ve Sorumlulukları

Dekan

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.

Fakülte kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar. Fakülte birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlar.

Fakültenin misyon ve vizyonunu belirler; bunu, fakültenin tüm çalışanları ile paylaşır, gerçekleşmesi için çalışanları motive eder.

Her yıl fakültenin analitik bütçesinin gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlar.

Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve kullanılmasını; kontrollerinin yapılmasını, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde tutulmasını ve hazırlanan Yönetim Hesabının verilmesini sağlar.

Fakültenin kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.

Fakültenin birimleri üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapar.

Fakültede bilgisayar ve çıktı ortamında bilgi sisteminin oluşmasını sağlar.

Bilgi sistemi için gerekli olan anketlerin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

Fakültede eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

Fakültenin idari ve akademik personeli için ihtiyaç duyulan alanlarda kurs, seminer ve konferans gibi etkinlikler düzenleyerek fakültenin sürekli öğrenen bir organizasyon haline gelmesi için çalışır.

Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

Fakültenin eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.

Eğitim-öğretimde yükselen değerleri takip eder ve fakülte bazında uygulanmasını sağlar.

Fakültede araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

Fakültedeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.    Fakültenin stratejik planının hazırlanmasını sağlar.

 Fakültenin fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.

Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.

Fakülteyi üst düzeyde temsil eder.

Her öğretim yılı sonunda fakültenin genel durumunun işleyişi hakkında Rektöre rapor verir.

Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.

Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Tasarruf ilkelerine uygun hareket eder.

Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını yakalayabilmelerine olanak tanır.

Dekan Yardımcısı

Artvin Çoruh Üniversitesi Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Dekana yardımcı olmak, Dekana, görev başında olmadığı zamanlarda vekâlet etmek ve Dekan adına işleri yürütmek.

Fakülte değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için standartların belirlenmesini sağlar.

Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmaları için kurulların oluşturulmasını ve çalışmalarını sağlar.

Değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Dekanlığa sunar.

Fakültede yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.

Fakültenin öz değerlendirme raporunu hazırlar.

Fakültenin stratejik planını hazırlar.

Belirlenen standartların kalitesinin geliştirilmesini sağlar.

Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

Fakültemizdeki programların akredite edilmesi için gelen Akreditasyon ziyaret ekibinin programını hazırlar ve yürütür.

Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketleri”nin uygulanmasını sağlar.

Öğrencilerin fakülteyi değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.

Eğitim-öğretim ve araştırmalarla ilgili politikalar ve stratejiler geliştirir.

Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimleri yapar.

Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.

Her eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Akademik Genel Kurul sunularını hazırlar.

Fakültede öğretim üyeleri tarafından yürütülen projeleri takip eder.

Fakülte kütüphanesinin zenginleştirilmesini ve düzenli bir biçimde hizmet sunmasını sağlar.

Fakültemizdeki özel yetenek sınavlarının yapılmasını sağlar.

Fakültemizde yapılacak olan özel yetenek sınavlarının kılavuzlarının hazırlanmasını sağlar.

Fakültemizde yapılacak olan özel yetenek sınavları için bilgisayar programlarının yapılmasını sağlar.

Özel yetenek sınav jüri üyelerinin programını hazırlar ve yürütür.

Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar.

Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlar ve kontrol eder.

Dekanın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Dekana, görev başında olmadığı zamanlarda vekâlet eder.

Bölüm Başkanı

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri Bölüm içerisinde yapar.

Bölüm kurullarına başkanlık eder.

Bölümün ihtiyaçlarını Dekanlık Makamına yazılı olarak rapor eder.

Dekanlık ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar. 

Bölüme bağlı Anabilim Dalları arasında eşgüdümü sağlar.

Bölümün ders dağılımının öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.

Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. 

Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Dekanlığa iletir.

Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Dekanlığa sunar.

Fakülte Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak Bölüme bağlı programların akredite edilme çalışmalarını yürütür.

Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

Fakülte Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.

Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.

Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

Anabilim Dalı Başkanı

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla Anabilim Dalı ile ilgili işleri yapar.

Anabilim Dalı Kuruluna başkanlık eder ve kurul kararlarını yürütür.

Anabilim Dalında öğretim elemanları arasında eşgüdümü sağlar.

Anabilim Dalının ders dağılımlarını öğretim elemanları arasında dengeli ve makul bir şekilde yapar.

Bölüm Başkanlığı ile kendi Anabilim Dalı arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. Anabilim Dalında genel gözetim ve denetim görevini yapar.

Anabilim Dalında eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

Anabilim Dalının eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Bölüm Başkanlığına iletir.

Anabilim Dalındaki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.       

 Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak Anabilim Dalındaki öğretim elemanları arasında uygun bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.

Anabilim Dalında araştırma projelerinin düzenli olarak hazırlanmasını ve sürdürülmesini sağlar.

Anabilim Dalı değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür.

Anabilim Dalının çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.

Anabilim Dalının öz değerlendirme raporunu hazırlar.

Anabilim Dalının stratejik planını hazırlar. 

Anabilim dalının akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.

Anabilim dalının değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının yıllık raporlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

Fakülte Akademik Genel Kurulu için Anabilim Dalı ile ilgili gerekli bilgileri sağlar.

Her eğitim-öğretim yarıyılında Anabilim Dalının seminer programlarını hazırlar ve Bölüm Başkanlığına sunar.

Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar

Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantılar yapar.

Danışmanlık yönergesinin uygulanmasını sağlar.

Ders notlarının düzenli bir biçimde otomasyon sistemine girilmesini sağlar.

Derslik kapı programları ile öğretim elemanı kapı programlarının hazırlanmasını sağlar. 

Öğretim elemanlarının hazırlayacakları ders öğretim programlarının internet ortamında ilan edilmesini ve öğrencilere duyurulmasını sağlar.

Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.

ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Anabilim dalında European Credits Transfer System (ECTS- AKTS) dikkate alınarak diploma ekinin hazırlanmasını sağlar.

Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Öğretim Üyesi

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak.

Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak fakülte ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışır.

Fakültenin kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirir.

Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için fakülte Dekanının talep ettiği bilgileri ve dokümanları verir.

Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapar.

Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapar.

Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

Dekan ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapar.

Öğretim Görevlisi

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak Fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak Fakülte ve bulunduğu Bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışır.

Fakülte kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirir. 

Sorumlusu olduğu dersler ve laboratuvarlar için Fakülte Dekanının talep ettiği bilgileri ve dokümanları verir. 

Her yarıyıl sonunda sorumlusu olduğu dersler için öğrenciler tarafından doldurulan ders değerlendirme formu sonuçlarına göre iyileştirme çalışmaları yapar. 

Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapar. 

Danışmanlık ve derslerini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

Dekan ve Bölüm Başkanının verdiği görevleri yapar.

Araştırma Görevlisi

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Mevcut potansiyelinin tümünü kullanarak fakültenin ve bulunduğu bölümün amaç ve hedeflerine ulaşmaya çalışır.

Fakültenin sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirir.

Sorumlusu olduğu laboratuvarlar için fakülte Dekanının talep ettiği bilgileri ve dokümanları verir.

Sınavlarda gözetmenlik görevi yapar.

Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapar.

Danışmanlık görevini Yükseköğretim mevzuatı ve çağdaş/gelişmiş ülke idealine sadakatle bağlı olarak en iyi şekilde yerine getirir.

Kendini sürekli geliştirir; yabancı dil ve akademik bilgi seviyesi ile entelektüel donanımını geliştirme; ders dışı üniversite etkinlikleri düzenleme ve düzenlenen faaliyetlere katkı sağlama; sosyal sorumluluk projeleri yapma, topluma önder ve öğrencilerine yararlı olma çabası içinde olur.

Dekan ve Bölüm Başkanının verdiği görevleri yapar.

İdari Personelin Görev Tanımı ve Sorumlulukları

Fakülte Sekreteri

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin vizyonu ve misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla Dekanın onayından sonra uygulanmak kaydıyla idari ve mali işlerin organizasyonunu yapmak, gerekli iş ve işlemleri maiyetindeki personel ile birlikte yürütmek.

Fakültede çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında iş bölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.

Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.

Fakülte yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.

Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.

Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.

Fakültede eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların (ÖSYM, AÖF vb.) güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.

Kurum/kuruluş ve şahıslardan Dekanlığa gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.

Fakülte kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.

Akademik ve idari personelin özlük hakları işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.

Fakülte öğrenci işlerinin düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlar.

İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.

İdari personelin izinlerini fakültedeki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.

Dekanın imzasına sunulacak yazıları parafe eder.

Fakülte için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.

Dekanlığın görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.

Şef

Artvin Çoruh Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültedeki gerekli tüm faaliyetlerin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi amacıyla bulunduğu birimin görevlerini yapar.

Bulunduğu birimde gelen her türlü evrakın imza karşılığı alınmasını, kayıt edilmesini ve ilgilisine iletilmesini sağlamak,

Amirin talepleri doğrultusunda incelenen evrakın ilgili alt birimlere gereğinin yapılması için dağıtımını sağlamak,

Bulunduğu birimin amiri tarafından yazılması talep edilen yazıların kurallara uygun olarak kısa sürede yazılmasını sağlamak,

Bulunduğu birimine gelen ve dosyalanması gereken evrakı, kayıt işleminden sonra sınıflandırarak konularına göre dosyalanmasını, bulunduğu birimden havale edilerek çıkan evrakın kayıt edilerek dağıtımının yapılmasını sağlamak,

Giden evrakların birer suretlerinin ilgili dosyalarda muhafazasını sağlamak,

Bulunduğu birimin personelinin özlük hakları ile ilgili konuların takip edilmesini, izin ve rapor gidiş-dönüş tarihlerinin Personel Daire Başkanlığına yazıyla bildirilmesini sağlamak,

Yılsonu itibariyle saklanması, yok edilmesi ve arşive gönderilmesi gereken evrakın belirlenerek söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak,

Birimin gereksinimi olan her türlü kırtasiye malzemelerinin alınmasını, faks, fotokopi makinesi, bilgisayar vb. demirbaşın korunması ve bakımlarının yapılmasını, bunlara ait kayıtların tutulmasını sağlamak,

Personele ait yıllık izin listelerinin yapılmasını ve onaya sunulmasını sağlamak, üst makamlardan birime gelen emir, talimat ve yönerge vb. duyuruları personele imza karşılığı tebliğ ederek dosyalanmasını sağlamak,

Birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklar ve izin işlemlerinin ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde yürütülmesini sağlamak,

Gelen, giden yazıları, şikayetlerle ilgili bilgileri ve saklanması gerekli diğer belgelerin dosyalanmasını sağlamak,

Bulunduğu birimin amirlerinin vereceği benzeri görevleri yapmak.

Bilgisayar İşletmeni

Artvin Çoruh üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak fakültenin gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun bir şekilde mevzuata uygun olarak büro işlemlerini yürütür.

Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak, 

Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak,

Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak,

Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak,

Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak,

Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak,

Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara (data, grafik, resim, şekil, harita vb.) her türlü veriyi yüklemek,

Kendisine verilen görevleri diğer personelle iş birliği içinde yürütmek, kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak,

Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.

Kütüphaneci

Modern kütüphanecilik kurallarına göre kitapların katalog ve tasnifini yapmak,

Süreli yayınları otomasyona işleyerek, eksik sayıları vaktinde ilgiliye bildirmek ve cilt birliği sağlananları cilde hazırlamak,

Okuyucuların belli bir konuya yönelik çalışmalarında veya kütüphanedeki çalışmaları sırasında karşılaştıkları problemleri kütüphane kaynaklarından yararlanmak suretiyle cevaplamak ya da onlara kaynak göstererek çözüm getirmek,

Süreli yayınları düzenli olarak zamanında kütüphaneye gelmesini sağlamak, katalog ve tasnif işlemlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve karşılaşılan güçlüklere çözüm yolu getirmek,

Derleme, bağış, devir ve resmî kurumlardan gelen kitap ve diğer yayınların gerekli işlemlerini yürütmek,

Kitap ve süreli yayınların kütüphaneye girişinden okuyucu hizmetine sunulmasına kadar yapılacak işlemleri denetleyerek, sağlıklı bir biçimde okuyucu hizmetine sunulmasını sağlamak,

Kütüphaneye bağlı bölüm ve servislerin teknik çalışmalarına yardımcı olmak,

Kütüphaneden yararlanmalarında okuyuculara yol göstermek,

Kullanıcı eğitimi, Veri tabanları seçim ve kullanımı, kütüphaneler arası ödünç verme hizmetlerini yapar,

Görevin gerektirdiği konularda şube müdürlükleri ile koordineyi sağlar,

Diğer personelin işbaşında yetiştirilmesini sağlamak üzere işlerin yapılış yöntemlerini ve diğer faaliyetlerle ilişkilerini açıklar,

Demirbaş eşyanın korunmasından,

Daire Başkanı, Şube Müdürü ve Şef’in vereceği benzeri görevleri yapar.